1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 27 paźdzernika 2014 r.

Pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki

W dniach 20-22 października 2014 r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny i Komisję Językoznawczą Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ogólnopolska konferencja naukowa „Historia języka polskiego – obszary, metody, źródła”. Konferencja dedykowana była pamięci  Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki.

Postanowiliśmy wspólnie oddać hołd tragicznie zmarłemu przed sześciu laty Profesorowi, kierownikowi Zakładu Historii Języka Polskiego, biorąc czynny udział w wydarzeniu. Referaty  wygłosili wszyscy pracownicy i doktoranci Zakładu.

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika oraz dr hab. Agnieszka Słoboda (w imieniu własnym oraz nieobecnej na konferencji z przyczyn niezależnych prof. dr hab. Zdzisławy Krążyńskiej) w referacie Tendencje w składni (staropolskiej) zaprezentowali nowe podejście do badania dziejów tego poziomu języka, w oparciu o to, co ciągłe.

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika wygłosił ponadto wraz z dr Dorotą Rojszczak-Robińską i mgr Olgą Stramczewską referat prezentujący dwojakie podejście do tytułów w „Rozmyślaniu przemyskim” – z perspektywy źródłoznawcy oraz perspektywy składniowej (Tytuły w Rozmyślaniu przemyskim – obszary, źródła, metody).

Dr Marcin Kuźmicki, mgr Dorota Masłej i mgr Karolina Borowiec (Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej) skupili się natomiast na problemie domniemanej zależności niektórych tekstów staropolskich od wzorców czeskich; starali się pokazać, że przejmowanie leksemów i form z psałterzy czeskich przez autorów polskich przekładów nie musiało wynikać z niedostatków warsztatu, a mogło być wyrazem dążenia do kolekcjonowania wariantów wyrażania podobnej treści czy poszukiwań stylistycznych.