dr Marcin Kuźmicki

Informacja biograficzna:

2001 r. – magisterium na podstawie pracy: Kształtowanie znaczeń w „Psałterzu floriańskim”, napisanej pod kierunkiem prof. Zdzisławy Krążyńskiej

2005 r. – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy: Jak tłumaczono „Psałterz floriański”, napisanej pod kierunkiem prof. Zdzisławy Krążyńskiej.

Problematyka badawcza:

paleografia

grafia/fonetyka historyczna

dwujęzyczność polsko-łacińska

historia języka czeskiego

staro-cerkiewno-słowiański

głagolica

Prowadzone zajęcia:

Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego

Polszczyzna historyczna – laboratorium komparatystyczne

Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowiańskich

Język najstarszych tekstów słowiańskich

Starożytności słowiańskie (język i kultura)

Najstarsze teksty słowiańskie – jak je czytać i rozumieć

Średniowieczny rękopis. Jak to ugryźć?

Warsztat średniowiecznego skryby, czyli jak przeczytać i zrozumieć manuskrypt

Paleografia – jak nieczytelne uczynić zrozumiałym

Zdrady, zabójstwa, cudzołóstwo, czyli świat ukryty pod średniowieczną grafią

Publikacje

Książki:

Studia nad filologicznymi i historycznymi edycjami średniowiecznych rot przysiąg sądowych. W stronę interdyscyplinarnych wydań otwartych,Kuźmicki, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2022, ss. 226, ISBN 978-83-65666-95-6

Ortografia polska, Jan Kochanowski, oprac. M. Osiewicz i M. Kuźmicki: Biblioteka Pisarzów Polskich Seria B, nr 33, 2021, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 191, ISBN 978-83-66448-93-3

Publikacje w pracach zbiorowych:

Psałterz floriański – historia mniej znana, [w:] Pierwsze / Najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej, pod red. M. Sosnowskiego, 2019, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, s.172-201, ISBN 978-83-7009-759-2

Problemy edytorstwa staropolskiego na przykładzie dawnych zapisek sądowych, [w:] Jak wydawać teksty dawne, pod red. T. Miki [i in.], 2017, Poznań, Wydawnictwo Rys Tomasz Paluszyński, s.369-390, ISBN 978-83-65483-48-5

Tajemnice staropolskiego manuskryptu BN Ms. III 8002. Małe litery inicjalne, [w:] Rocznik Biblioteki Narodowej, t. XLII, 2011, Warszawa, s. 57-86.

Czego nie wiemy o źródłach Psałterza floriańskiego, a co podejrzewać można na podstawie lektury jego łacińskiej części, [w:] Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, 2010, Zielona Góra-Poznań, s. 87-92.

Warianty graficzne u pierwszego pisarza Psałterza floriańskiego, [w:] Studia językoznawcze, tom 4., 2005, wyd. Uniwersytet Szczeciński, s. 167-182.

Psałterz floriański – czy tylko tekst sakralny? Kilka uwag o tłumaczeniu werbalnym, [w:] Język religijny dawniej i dziś, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, Poznań 2005, wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 229-237.

Artykuły w czasopismach:

Nie tylko Bulla gnieźnieńska. O znaczeniu dokumentu fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań historycznojęzykowych. Cz. III: W stronę transkrypcji, (współaut. T. Mika), LingVaria, 2023, vol. 18, nr 2 (36), s.111-131. DOI:10.12797/LV.18.2023.36.08

Nie tylko Bulla gnieźnieńska. O znaczeniu dokumentu fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań historycznojęzykowych. Cz. II Relacje między przekazami, (współaut. T. Mika), LingVaria, 2022, vol. 17, nr 1(33), s.145-172. DOI:10.12797/lv.17.2022.33.10

O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych, LingVaria, 2021, vol. 16, nr 1 (31), s.85-98.

DOI:10.12797/lv.16.2021.31.07

Emendacje w tekstach średniowiecznych – problem ich interpretacji i edycji (na przykładzie zapiski sądowej z księgi ziemskiej poznańskiej II), Linguistica Copernicana, 2020, vol. 17, s.239-258.

DOI:10.12775/lincop.2020.013

Czynnik pamięciowy w powstawaniu tekstu średniowiecznego, Polonica, 2015, vol. 35, s.115-129.

Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej, (współaut. K. Borowiec, D. Masłej), Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 2015, vol. 22 (1), s.35-53.

Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych, LingVaria, 2015, vol. 2 (20), s.205-219.

O wariantywności w Psałterzu floriańskim, LingVaria, 2015, vol. 1 (19), s.123-139.

Współistnienie języków w rotach przysiąg sądowych, Slavia Occidentalis, 2013, vol. 70, s.72-86.

O zdmuchnięciu nagłosowego s-, a nawet sch-, czyli jak odczytać dwa zapisy z „Dagome iudex”, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010/1 (1),

http://www.kwartjez.amu.edu.pl/Kuzmicki.pdf

O pająku, duszy i łacińskiej konstrukcji accusativo cum infinitivo, czyli jak rozumieć jeden z wersetów „Psałterza floriańskiego”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 15 (35), 2009, s. 169-182.