prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda

Informacja biograficzna

Data ukończenia studiów – 1999 r.
Doktorat w 2003 r. na podstawie pracy „Grupa imienna w języku staropolskim (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych)”.

Habilitacja w 2013 r. na podstawie książki „Liczebnik w grupie nominalniej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia”. Poznań 2012.

Problematyka badawcza

 • składnia historyczna
 • ewolucja języka
 • psycholingwistyka

Prowadzone zajęcia

Konwersatoria

1. Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny

2. Polszczyzna historyczna – laboratorium komparatystyczne

3. Ewolucja mowy – od komunikacji zwierząt do języka

Wykłady

4. Językoznawstwo ogólne

Publikacje

Książki

 • Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze, Poznań 2015 (współautor: Tomasz Mika).
 • Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I: Konteksty – metody – tendencje, Poznań 2015 (współautorzy: Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika).
 • Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia. Poznań 2012.
 • Składnia grupy imiennej w staropolszczyźnie. Na przykładzie wielkopolskich rot sądowych XIV i XV wieku, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza 28, Poznań 2005.

Publikacje w pracach zbiorowych

 • Składnia „Kazań gnieźnieńskich” w świetle ich wielowarstwowości, w: W kręgu dawnej polszczyzny. Tom V, red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda , ss. 147-160, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków, 2018.
 • The oldest Polish texts from a syntactic perspective, w: The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languages, red. Amir Kapetanović, ss. 234-245, Verlag Holzhauzen, Wiedeń, 2018.
 • Tendencje i procesy w dziejach języka polskiego. W poszukiwaniu nowej metodologii badań składni staropolskiej, w: Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii, red. Piotr Stalmaszczyk, ss. 43-52, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2018. [we współautorstwie z Z. Krążyńską i T. Miką].
 • Rozwój składni liczebników głównych w językach słowiańskich. Procesy i tendencje, w: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo, red. Zbigniew Greń, ss. 295-303, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2018.
 • Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej, w: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, ss. 628-635, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2018. [we współautorstwie z T. Miką]
 • Składnia liczebników głównych w średniowiecznej polszczyźnie – ujęcie integrujące, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 1. Jak badać teksty dawne, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 155-172.
 • Pismo jako zewnętrzny czynnik zmian składniowych w średniowiecznej polszczyźnie, w: Ways to Protolanguage 3, red. P.P. Chruszczewski, J.R. Rickford, K. Buczek, A.R. Knapik, J. Mianowski, ss. 183-197, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2014.
 • Liczebniki a wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie, w: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, red. K. Kleszczowa, A. Szczepanek, ss. 109-123, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014.
 • “Mówienie o sobie” jako problem historycznoskładniowy, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. T. II, red. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, ss. 125-136, Wydawnictwo Rys, Poznań, 2013. (współautorzy: Z. Krążyńska, T. Mika).
 • Składnia staropolska – problemy i perspektywy badawcze [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy. Materiały konferencji naukowej Kraków 21–22 września 2010 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2011, s. 29–42 (współautorzy: Z. Krążyńska, T. Mika).
 • Słowotwórstwo liczebników z perspektywy diachronicznej – liczebniki porządkowe. Próba charakterystyki. Cz. 1, [w:] Żywe problemy historii języka, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Poznań 2010, s. 29-33.
 • Liczebniki porządkowe niższego rzędu jako leksemy wartościujące w średniowiecznej polszczyźnie, [w:] Ilość – wielkość – wartość. Materiały z konferencji 11-13 maja 2009 r., Łódź 2010, s. 433-446
 • Liczebniki porządkowe drugi i wtory w Biblii królowej Zofii [w:] „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)” t. IV. Materiały z konferencji Gniezno 22-24 września 2008, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Poznań 2009, s. 219-231.
 • Z problemów policzalności/niepoliczalności rzeczowników w średniowiecznej polszczyźnie, [w:]  Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2006-2007, pod red. M. Hawrysz, Zielona Góra 2009, s. 245-258.
 • Language change in the microcosm of bilingual’s L1 [we współautorstwie z A. Ewert i P. Flicińskim], W: Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century, pod red. J. Arabskiego, Katowice 2007, s. 319-328.
 • Liczebniki napirszy i napirwy w staropolszczyźnie, W: Amoenitates vel lepores philologiae, pod red. R. Laskowskiego, R. Mazurkiewicza, Kraków 2007, s. 309-316.
 • Nazwy jednostek miar w średniowiecznej Polsce na tle ówczesnej Europy, W: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku, pod red. M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego, Poznań 2007, s. 409-422.
 • Wybrane problemy składni liczebników w średniowiecznej polszczyźnie, W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, pod red. S. Borawskiego, M. Hawrysz, Zielona Góra 2006, s. 253-269.
 • Nieciągłość szyku w grupach imiennych z przymiotnikowymi wyrażeniami atrybutywnymi w staropolszczyźnie (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych). W: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Poznań 2005, s. 383-389.
 • Kopa i mendel – rzeczowniki czy liczebniki  staropolskie. W: Język polski. Współczesność. Historia, V. Red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 175 – 182.
 • Szyk wyrażeń atrybutywnych w staropolskiej grupie imiennej (na przykładzie poznańskich rot sądowych). W: Język polski. Współczesność. Historia, II. Red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 185 – 192.

Artykuły w czasopismach

 • Model składni semantycznej w badaniach historycznojęzykowych. Możliwości i perspektywy, Linguistica Copernicana , tom 0, nr 14, 2017, ss. 43-54, DOI: 10.12775/LinCop.2017.003, Adres internetowy: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2017.003, 2017.
 • Liczebniki przysłówkowe w Rozmyślaniu przemyskim – kwantyfikacja zdarzeń, „LingVaria” 2015, nr 2 (20), s. 265-274.
 • Jak pisać o składni staropolskiej?, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 23. W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego, Poznań 2012,  s. 121-134 (współautorzy: Z. Krążyńska, T. Mika).
 • Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” t. 18, z. 2, Poznań 2011, s. 91–104.
 • Pozajęzykowe uwarunkowania średniowiecznej morfologii i składni liczebników głównych, „Ling Varia” 2 (12), Kraków 2011, s. 91–102.
 • Najważniejsze zagadnienia polonistycznego językoznawstwa historycznego. Zaproszenie do dyskusji, w: „Kwartalnik Językoznawczy” 2010/1 (1), s. 76–80 (współautorzy: Z. Krążyńska, T. Mika, M. Osiewicz). www.kwartjez.amu.edu.pl.
 • współautor Zdzisława Krążyńska, Jak można sobie wyobrazić (czy można sobie wyobrazić) wykształcanie się fleksji w językach indoeuropejskich, Kwartalnik Językoznawczy, z. 1. (0.), 2009, s. 9-14 www.kwartjez.amu.edu.pl.
 • Niejednorodne grupy apozycyjne w funkcji atrybutów przynależnościowych w średniowiecznej polszczyźnie, „Ling Varia” 1 (7), Kraków 2009, s. 205-214.
 • Pozycja wyrażeń przyimkowych w staropolskiej grupie imiennej (na przykładzie „Wielkopolskich rot sądowych XIV i XV w.”), Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza XIV (XXXIV), Poznań 2007, s. 207-218.
 • Atrybucja w staropolskiej grupie imiennej (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych), Studia Językoznawcze, t. 4. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2005, s. 319-327.
 • O braku pewnego przyimka w rotach wielkopolskich, Studia Językoznawcze, t. 3. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2004, s. 335-345.
 • Liczebniki zespołowe w wielkopolskich rotach sądowych, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza X, Poznań 2003, s. 229 – 241.
 • Nominalizacje w wielkopolskich rotach sądowych, Studia Językoznawcze, t. 2. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 357-369.
 • Szyk określeń (kwantyfikatorów) ilościowych w staropolskiej grupie imiennej (na przykładzie poznańskich rot sądowych), Studia Językoznawcze, t. 1. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 355 – 364.
 • Sposoby wyrażania wartości materialnej przedmiotów w wielkopolskich rotach sądowych, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII. Red. M. Białoskórska, L. Mariak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 363 – 370.
 • Imiesłowy u Norwida, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza . T. 8. Red. M. Borejszo. Poznań 2001, s. 139-150