dr Dorota Masłej

E-mail: dorota.maslej@amu.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2037-1904

Informacja biograficzna:

2012 – ukończenie studiów licencjackich, tytuł zawodowy licencjata uzyskany na podstawie pracy: „Transferre – intelligere – uti. Modlitwa Pańska w literaturze staropolskiej (do XVI wieku)”

2014 – ukończenie studiów magisterskich, tytuł zawodowy magistra uzyskany na podstawie pracy: „Wokół Karty medyckiej. Analiza słownictwa staropolskich przekazów Psalmu 50”

2019 – ukończenie studiów III stopnia; stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem” (praca obroniona z wyróżnieniem)

Stypendystka Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018.

Laureatka programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2021.

Projekty badawcze:

2017-2019: Stypendium ETIUDA 5, grant nr 2017/24/T/HS2/00027. Zrealizowany projekt: Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem. W ramach projektu staż w Institut für Mittelalterforschung, Austriacka Akademia Nauk (wrzesień 2018 – luty 2019).

Kwiecień 2019-październik 2020: adiunkt stażysta w grancie NCN projekt nr 2017/26/E/HS2/000083: Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych.

Prowadzone zajęcia:

Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny (studia licencjackie)

Warsztat polonisty: Pisanie I, Pisanie II (studia licencjackie)

Znaczenie w języku i tekście (studia magisterskie)

Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich (fakultet)

Seminarium licencjackie: Człowiek – język – tekst. Polszczyzna i jej przeobrażenia w ujęciu historycznojęzykowym

Nagrody i stypendia:

Laureatka programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2021.

Nagroda Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha (2021) za książkę Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej.

Nagroda naukowa Rektora UAM I stopnia (2021).

I Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. S.K. Kuczyńskiego (2021) za książkę Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej.

II Nagroda im. A. Gieysztora w kategorii książki za lata 2020 i 2021 (2022) za książkę Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej.

Publikacje:

 • Monografie:
 1. Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2020 (książka nagrodzona Nagrodą Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha, I Nagrodą „Studiów Źródłoznawczych” im. S.K. Kuczyńskiego oraz II Nagrodą im. A. Gieysztora).
 2. Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Poznań, Rys 2016. Dostęp on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14932
 • Artykuły naukowe:
 1. O komunikacji niewerbalnej – metoda story-line w kształceniu językowym, „Język Polski w Szkole IV-VI”, R. XV, nr 4, 2013/2014, s. 29-34.
 2. Spowiedź poety na podstawie Liryków lozańskich Adama Mickiewicza, „Podteksty” nr 1/2014, [on-line:] http://podteksty.amu.edu.pl/content/spowiedz-poety-na-podstawie-lirykow-lozanskich-adama-mickiewicza.html
 3. Formy rozkaźników w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej, w: Młodzi o języku, red. M. Kresa, Warszawa 2014, s. 201-210.
 4. Problem szyku w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013/4 (16), s. 33-43.
 5. O formuliczności i innowacyjności w XV-wiecznych przekładach wybranych tekstów religijnych, w: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych, red. A. Bielak, Warszawa 2014, s. 105-110.
 6. Słownik a tekst. Problem znaczenia odpowiedników leksykalnych w staropolskich przekładach Psalmu 50., w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze. Jak badać teksty staropolskie?, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 103-117.
 7. Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej (współaut.: K. Borowiec, M. Kuźmicki), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2015, vol. 22 (42), nr 1, s. 35-53.
 8. O wyjątkowym średniowiecznym komentarzu do tłumaczenia modlitw, „LingVaria” 2015, nr 2 (20), s. 221-234.
 9. Średniowieczna pomoc dydaktyczna. Studium jednej karty z rękopisu Jakuba z Piotrkowa, „Terminus” 2015, t. 17, z. 2, s. 219-240.
 10. Dlaczego w poezji późnego średniowiecza funkcjonują tylko dwa wersety Modlitwy Pańskiej?, „Slavia Occidentalis. Linguistica” 2015, nr 1, s. 141-152.
 11. Wybaw mię od głownictwa, Boże, czyli o przeznaczeniu osobliwego staropolskiego tłumaczenia Psalmu 50., w: Juwenalia historycznojęzykowe, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska, Poznań 2015, s. 59-71.
 12. Ojcze nasz w Rozmyślaniu przemyskim, w: Rozmyślanie przemyskie – świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl 2016, s. 133-143.
 13. Funkcjonowanie fragmentów Modlitwy Pańskiej w tekstach poetyckich późnego średniowiecza, „Slavia Occidentalis. Folia Linguistica” 2017 (t. 74/1), s. 51-66.
 14. Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy świętej, „LingVaria” 2017, nr 2(24), s. 93-111.
 15. Zbiór glos czy tekst? Kazania augustiańskie jako problem edytorski i naukowy, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne?, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 185-202.
 16. O zapomnianym polskim tłumaczeniu tzw. Parafrazy Modlitwy Pańskiej Ludolfa z Saksonii, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 33 (2017), s. 57-66.
 17. O potrzebie zastosowania terminu wernakularyzacja w polskich badaniach historycznojęzykowych, „LingVaria” 2018, nr 1(25), s. 113-122.
 18. Glosa – problemy definicyjne i terminologiczne, w: Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2018, s. 53-63.
 19. A Mediaeval Teaching Aid. An Analysis of One Page from the Manuscripy by Jakub of Piotrków, “Terminus”, t. 21 (nr specjalny), 2019, s. 147-167.
 20. Glosy jako integralny składnik średniowiecznego tekstu. W poszukiwaniu adekwatnych procedur badawczych (współaut. T. Mika), „LingVaria” 2020, nr 1(29), s. 121-133. DOI: 10.12797/LV.15.2020.29.08.
 21. Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina, „Polonica” XL, 2020, s. 91-103.
 22. Konstrukcja objaśniająca rozumiej w staropolskich tekstach z kodeksu Wawrzyńca, „LingVaria” 2021, nr 1(31), s. 111-122.
 23. Revelationes Brygidy Szwedzkiej w staropolskich apokryfach, w: Źródła staropolskich apokryfów, red. A. Deskur, D. Rojszczak-Robińska, W. Stelmach, Poznań 2021, s. 181-200.
 24. Dwujęzyczność średniowiecznego tekstu. Rękopis Michała z Janowca na tle innych zachowanych zabytków polsko-łacińskich, w: Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje, red. A. Słoboda, M. Kuźmicki, Poznań 2022, , s.85-105.
 25. Rozariusze z polskimi glosami, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Kraków 2020 [artykuł recenzyjny]Studia Źródłoznawcze”, 2023, nr 61, s.216-219.
 26. Średniowieczne zabytki polsko-łacińskie jako przedmiot badań historycznojęzykowych. Perspektywy badawcze, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2023, nr 79 (w druku).
 27. Polish Translation of the Pater noster and the Commentary by Jakub of Piotrków (złożony do druku).
 28. The Augustinians’ Sermons – between Latin and Polish language (złożony do druku).
 29. Grey area between Polish and Latin language. The problem of single-word code-switches in the Old Polish texts (złożony do druku).

Prace redakcyjne:

czasopisma:

„Kwartalnik Językoznawczy” 2013/4 (z K. Borowiec i O. Stramczewską)

„Kwartalnik Językoznawczy” 2014/3 (z K. Dulat i M. Miławską-Ratajczak)

„Kwartalnik Językoznawczy” 2014/4 (z M. Miławską-Ratajczak)

„Porównania” 19-30 (2016-2021) (redaktor językowy)

tomy zbiorowe:

Juwenalia historycznojęzykowe, Poznań 2015 (z K. Borowiec i O. Ziółkowską).

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne, Poznań 2017 (z K. Borowiec, T. Miką, D. Rojszczak-Robińską).