prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

Podstawowe informacje / Basic information

e-mail: dorroj@amu.edu.pl

https://dorotarojszczakrobinska.academia.edu/

ORCID: 0000-0003-4449-8659

 • 2004: magisterium na podstawie pracy „Judasz w Rozmyślaniu przemyskim w kontekście patrystycznym” (2004: M.A. title in Polish philology; MA thesis: “Judas in Rozmyślanie przemyskie in Patristic Context”)
 • 2008: doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w 2008 r. na podstawie pracy „Wokół Judasza i Piłata, czyli jak powstawały staropolskie apokryfy” (2008 Ph.D. degree in the humanities in the field of the history of literature, the title of Ph.D. thesis: „Around Judas and Pilatus. How the Old-Polish Apocrypha Originated”).
 • 2017: habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie pracy „Staropolskie pasje: Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chęgoda, Karta Rogawskiego. Źródła – język – fabuła” (2016: habilitation in the humanities in the field of the linguistics, the title of the thesis: „The Old-Polish Passions: Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Sources – Language – Plot”)

Zainteresowania / Scholarly interests:

językoznawstwo historyczne; stylistyka historyczna; tekstologia; staropolskie apokryfy Nowego Testamentu; relacja polskich tekstów średniowiecznych do źródeł; wydawanie tekstów dawnych

historical linguistics; historical stylistics; text linguistics; Old Polish apocrypha of the New Testament; the relationship between Polish mediaeval texts and their sources; edition of historical texts

Prowadzone zajęcia / Taught subjects

 • Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny (Knowledge of Historical Development of the Polish Language),
 • Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich (Introduction to Old Polish Text Reading),
 • Literatura i język. Dwugłos o arcydziełach (Literature and Language. Dialogue about Literary Masterpieces ),
 • Seminarium licencjackie: Stylistyka historyczna (BA seminar: Historical stylistics),
 • Seminarium magisterskie: Między językoznawstwem a literaturoznawstwem: tekstologia i stylistyka historyczna (MA seminar: Between linguistics and literary studies: textology and historical stylistics),
 • Tutorial doktorancki (Doctoral tutorial)

Projekty badawcze/Projects:

2018-2023:  Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych, grant Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/26/E/HS2/00083) – kierownik projektu.

[2018-2023: Origins of Polish language and religious culture in the light of the medieval Apocrypha of the New Testament. A universal tool for the study of Polish apocryphal texts, grant of the National Science Centre (UMO-2017/26/E/HS2/00083) – leadership]

Strona projektu / Webpage of the project: apocrypha.amu.edu.pl

Publikacje/Publications

I. Publikacje książkowe / Books

 1. „Staropolskie pasje: Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Źródła – język – fabuła” [The Old-Polish Passions: Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Sources – Language – Plot]. Poznań, Wydawnictwo Rys 2016. (link)
 2. „Jak pisano Rozmyślanie przemyskie” [How was „The Przemysl Meditation written”]. Poznań, Wydawnictwo Rys 2012. (link)
 3. „Język polski. Repetytorium. Jak zdać maturę z języka polskiego” [Polish language. Repetition. How to pass the Baccalaureate exam]. Poznań, Wydawnictwo LektorKlett 2010.
 4. „Język polski. Repetytorium. Jak zdać maturę z języka polskiego”. Poznań, Wydawnictwo PWN 2011 (przedruk).

II. Artykuły/Articles

 1. „Co się stało z Barabaszem? Rekonesans literaturoznawczy” [What happened to Barabbas? A literary survey] w: „Requirite in libro Domini. Opuscula Michaeli Peter Piae Memoriae Dedicata”, red. F. Lenort, Poznań 2005, s. 163-176. (dostęp on-line)
 2. „Kontekst patrystyczny Rozmyślania przemyskiego. Wokół Judasza” [Patristic Context of Rozmyślanie przemyskie] w: „Poznańskie Studia Teologiczne” tom 18, Poznań 2005, s. 261-278.(dostęp on-line)
 3. „Złe postaci biblijne w Rozmyślaniu przemyskim – problemy z odczytaniem średniowiecznego tekstu” [Evil biblical figures in the Przemysl Meditation – problems in reading a medieval text] w: „Czterogłos polonistyczny/Polonisticky čtyřhlas. Zeszyt z warsztatów polonistycznych/Sbornik z polonistickeho workshopu”, red. P. Zavrelova, M. Kratochvilova. Ołomuniec 2005, s. 67-75.
 4. „Pytać o Judasza, pytać o wartości”. [Ask about Judas, ask about values] „Polonistyka”, dodatek „Matura – egzamin wewnętrzny”, nr 4, 2005, s. 11-14.
 5. „Nazywanie i określanie Judasza w wybranych tekstach staropolskich” [Designations for Judas in Selected Old-Polish Texts], w: „Studia językoznawcze. T. 5. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny”, red. M. Białoskórska, Szczecin 2006, s. 167-179. (dostęp on-line)
 6. „Młodopolskie gry z Judaszem” [Young Poland games with Judas] w: „Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postać biblijna w kulturze”, red. J. Borowczyk, A Kwiatkowska, D. Rojszczak, Poznań 2006, s. 73-88. (dostęp on-line)
 7. „Do spisu źródeł Rozmyślania przemyskiego” [The List of Sources of Rozmyślanie przemyskie], w: „Amoenitates vel lepores philologiae”, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 276-284. (dostęp on-line)
 8. „Piłat w Rozmyślaniu przemyskim. Przygotowanie do analizy stylistycznej tekstu” tekstu [Pilatus in Rozmyślanie przemyskie. Preparation for Stylistic Analysis of Text] w: „Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej”, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rychter, Gorzów Wlkp. 2007, s. 75-84. (dostęp on-line)
 9. „Pytanie o początki. Oblicza Judasza w średniowiecznych polskich apokryfach” [The question of origins. The faces of Judas in medieval Polish apocrypha] w: „Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce”, red. J. Sieradzan, Białystok 2007, s. 45-68. (dostęp on-line)
 10. „Multimedia a wydawanie tekstów staropolskich. Pytania o przyszłość” [Multimedia and Publishing Old-Polish Books. Questions about the Future] (we współautorstwie: Koło Miłośników Historii Języka Polskiego) w: „Amoenitates vel lepores philologiae”, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s.149-159. (dostęp on-line)
 11. „Słowo – o Judaszu” [A Word about Judas] w: „Cóż wiesz o pięknem? Szkice o literaturze, muzyce i filmie”, red. T. Mizerkiewicz, W. Ratajczak, Poznań 2007, s. 157-178.
 12. „Święty Augustyn w Rozmyślaniu przemyskim” [“St. Augustine in Rozmyślanie przemyskie”] „Podteksty” 2007, nr 3. (pełen tekst)
 13. „Czytać średniowiecze” [To read the Middle Ages] „Polonistyka” 2009, nr 6, s. 43-50.
 14. „Nowe kierunki w badaniach nad grafią i fonetyką staropolską” [New Aspects in the Studies into Old-Polish Spelling and Phonetics] (we współautorstwie: M. Kierkowicz, Z. Krążyńska, T. Mika), w: „Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny”, red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz, Zielona Góra – Poznań 2010, s. 11-31.
 15. „Język a Kościół. Propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia” [Language versus the Church] „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 2, s. 76-91. (pełen tekst)
 16. „Spowiedź Judasza, czyli o nieznanym staropolskim kazaniu ukrytym w tekście apokryfu [Confession of Judas, i.e., about an Unknown Old-Polish Sermon Hidden in the Text of the Apocrypha] w: „Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin”. Pod red. M. Olczyka, W. Radeckiego. Gniezno 2010, s. 529-545. (pełen tekst)
 17. „O łotrze przeklęty, o zdrajca niewierny, o wilku chwatający… – zwroty do postaci w Rozmyślaniu przemyskim jako inny obszar tekstu…. [“Oh Damn Villain, oh Unfaithful Traitor, oh Ravenous Wolf….” – Terms of Address to Protagonists in Rozmyślanie przemyskie as a Different Text Area] „Terminus. Półrocznik poświęcony tradycji klasycznej w kulturze nowożytnej” 2010, nr 2, s. 63-79. (pełen tekst)
 18. „Gdy wiedzie nas tekst, a bohater prowadzi za rękę… O wadach i zaletach pewnego postępowania z materiałem średniowiecznym” [When We are Led by the Text and a Protagonist Holds Our Hand….On Advantages and Disadvantages of Certain Handling of Mediaeval Material] w: Badania historycznojęzykowa. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011, s. 43-53. (pełen tekst)
 19. Trudne miejsca „Rozmyślania przemyskiego”. Problem glos [Difficult Passages of Rozmyślanie przemyskie. The Question of Glosses] w: „Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka”, red. I. Fijałkowska-Janiak. Gdańsk 2011, s. 213-220. (pełen tekst)
 20. Słowo z perspektywy twórcy Rozmyślania przemyskiego – tłumacza, kompilatora, autora, teologa [A Word from the Perspective of the Writer of Rozmyślanie przemyskie – Translator, Compiler, Author, Theologian] w: „Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza”, t. 4, red. A. Pstyga, Gdańsk 2012, s. 291-299. (pełen tekst)
 21. „O powiązaniu analizy stylistycznej i źródłoznawczej. Znad Rozmyślania przemyskiego” [On the Combined Analysis of Style and Sources of Rozmyślanie przemyskie]. „Slavia Occidentalis” 2014, t. 71/1, s. 123-144.
 22. „Teologia w służbie językoznawstwa. Nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi polskimi tekstami” [Theology in the Service of Linguistics. New Perspectives in Research into the Earliest Texts in Polish]. „LingVaria” 2014, nr 2, s. 115-122. (link)
 23. „Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego. Pytanie, problemy perspektywy” [Latin Sources of Rozmyślanie przemyskie. Questions, Problems, Perspectives], [w:] Staropolskie Spotkanie Językoznawcze 1: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 135-172. (pełen tekst)
 24. „O ostrożniejszym aniżeli dotychmiast poezji średniowiecznej czytaniu…” [About More Careful Reading of Mediaeval Poetry than Previously] „LingVaria” 2015, R: X, nr 2 (20), s. 251-265. (https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.19)
 25. Z czego sie baranek boży składa…, wznowienie edycji zabytku z Biblioteki Kórnickiej [’What is the Lamb of God Made of…..”. A new Edition of the Written Monument from the Kórnik Library] (we współautorstwie: Koło Miłośników Historii Języka Polskiego), „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2015, z. 32, s. 159-170. (pełen tekst)
 26. „Od podobieństwa do pokrewieństwa. Zarys monografii o relacjach między staropolskimi narracjami biblijno-apokryficznymi” [From Similarity to Relationship. An Outline of the Monograph about the Relationships between Old-Polish Biblical-Apocryphal Narrations] [w:] W kręgu apokryfów, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2015, s. 107-117. (pełen tekst)
 27. W poszukiwaniu nieznanej staropolskiej pasji. Tłumaczenie Ewangelii Nikodema w polskojęzycznych tekstach średniowiecznych” [In Search of Unknown Old-Polish Passion. Translation of the Gospel of Nicodemus in Polish Mediaeval Texts] [w:] „Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Polszczyzna w tekstach przekładu”, t. 5, red. A. Pstyga, M. Milewska-Stawiany, Gdańsk 2016, s. 35-46. (pełen tekst)
 28.  „Kanon wiedzy o Rozmyślaniu przemyskim” [The canon of knowledge of the Przemysl Meditation] (współautor T. Mika) w: Rozmyślanie przemyskie – świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl 2016, s. 13-24. (pełen tekst)
 29. W poszukiwaniu genezy tytułów w Rozmyślaniu przemyskim [In the Search for the Origin of Titles in Rozmyślanie przemyskie] (we współautorstwie: Tomasz Mika, Olga Ziółkowska) „Język Polski” 2016, z. 1, s. 7-23.
 30. Wydawanie staropolskich narracji biblijno-apokryficznych. Rola kontekstu [Editiong of the Old-Polish Apocrypha. The role of the context] w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, T. Mika, D. Masłej, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 255-278. (link)
 31. Karta Rogawskiego. Zapomniany zabytek języka staropolskiego [Rogawski Folio. A forgotten relic of Old Polish language ], „Slavia Occidentalis” 2017, t. 74, s. 119-134. (link)
 32. Pismo Święte w Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka z perspektywy językoznawcy [Sacred Scripture in the „History of the Glorious Resurrection of the Lord” by Nicolas de Wilkowiecko from the perspective of linguist], „Język–Szkoła–Religia” 2018, 13 (1), s. 11-27. (link)
 33. Funkcje wielkich liter w rękopisie staropolskim. Karta Rogawskiego [Functions of Upper-Case Letters in an Old Polish Manuscript. Rogawski Folio], „LingVaria” 2018, nr 2 (26), s. 111-126. (https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.08)
 34. Łacińskie źródła jako kontekst badań historycznojęzykowych [Latin sources in historical linguistic research], „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2018, nr 74, s. 81-92 (http://dx.doi.org/10.17651/bptj.74.6).
 35. O nieadekwatności terminów nazywających przytaczanie mowy cudzej w badaniach nad staropolskimi tekstami religijnymi [About the inadequacy of terms calling the citation of someone else’s speech in the research on Old Polish religious texts], w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Ziółkowska, Poznań 2018, s. 203-224. (link)
 36. Gdzie postawić… cudzysłów? Przytoczenie jako problem wydawcy staropolskich tekstów religijnych [Where to put the… inverted commas? Quotation as a problem for the publisher of Old Polish religious texts]. „Sztuka Edycji” 2020, nr 1, s. 17-24 (https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2020.0002).
 37. Strategies for quoting the Holy Scriptures in the OldPolish Biblical-Apocryphal Narrations. „Scrinium” 2020 (https://brill.com/view/journals/scri/aop/article-10.1163-18177565-00160A26/article-10.1163-18177565-00160A26.xml).
 38. Średniowieczna mozaika ze słów. O używaniu cudzych tekstów w staropolskich apokryfach [Medieval Mosaic of Words. On the Use of Other Authors’ Texts in Old-Polish Apocrypha] w: Zapożyczenie – cytat – reinterpretacja, red. A. Grabowski, R. Kasperski, R. Rutkowski, Warszawa 2021, s. 79-97.
 39. O kształtowaniu się staropolskiej formuły Jakoby rzekł [On Shaping the jakoby rzekł Formula in the Old Polish Language], „LingVaria” 2021, nr 1, s. 143-156 (https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.11)
 40. Staropolscy apokryfiści o swoich źródłach. Strategie cytowania [Authors of Old-Polish Apocrypha on their Sources. The Quotation Strategies] w: Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy, red. D. Rojszczak-Robińska, A. Deskur, W. Stelmach, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne 2021, s. 131-158 (pełen tekst).
 41. Mowa niezależna wprowadzana przez iże w staropolskich apokryfach. Perspektywa źródłowa [Direct speech introduced by iże in Old Polish apocrypha. A source perspective], „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2021, nr 77, s. 227-243 (pełen tekst)
 42. Anotacja gramatyczna tekstu staropolskiego – problemy i wyzwania [Grammatical annotation of an Old Polish text. Problems and challenges], „LingVaria” 2022, nr 2 (34) 163-182 (współautorzy: A. Deskur, E. Nowak-Pasterska, W. Stelmach, M. Wismont, K. Zalejarz, O. Ziółkowska). (pełen tekst)
 43. Tekst staropolski: między autorem a badaczem. Czym jest „niewątpliwy” błąd w staropolskim tekście? [Old Polish text: between the author and the researcher. Whan is the 'unquestionable’ error in an Old Polish text?] w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 4. Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje, red. A. Słoboda, M. Kuźmicki, Poznań, Wydawnictwo Rys 2023, s. 153-181.
 44. Translation of the Psalms in the Old Polish Biblical-Apocryphal Narrative Texts. The Beginnings of Vernacular Religious Language, “The Bible Translator” 2023, vol. 74(1), s. 126-147. (https://doi.org/10.1177/20516770221151156)
 45. Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O potrzebie nowych wartości kategorii [Old Polish language specificity and grammatical annotation: on the need for new cathegory values], „LingVaria” 2023, nr 1 (35), s. 99-111 (współautorzy: A. Deskur, E. Nowak-Pasterska, M. Wismont, K. Zalejarz). (pełen tekst)
 46. Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. Kategorie czasu i trybu [Old Polish language specificity and grammatical annotation: Time and Mood] „LingVaria” 2023, nr 2 (36), s. 133-150 (współautorzy: W. Stelmach, M. Wismont, K. Zalejarz, E.  Nowak-Pasterska). (pełen tekst)
 47. Staropolscy apokryfiści o języku w: Język staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy, red. D. Rojszczak-Robińska, A. Deskur, W. Stelmach, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne 2023, s. 9-30.
 48. Kodeks Wawrzyńca z Łaska jako źródło słowników historycznych w: Język staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy, red. D. Rojszczak-Robińska, A. Deskur, W. Stelmach, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne 2023, s. 159-195. (współautorzy: E. Nowak-Pasterska, W. Stelmach, M. Wismont, K. Zalejarz, A. Deskur).
 49. Reception of the Pentateuch in the Medieval Polish Apocrypha of the New Testament, Verbum Vitae, 41(4), 1067–1093 (pełen tekst).

III. Prace redakcyjne/Editorial works

 1. „Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postać biblijna w kulturze”, red. J. Borowczyk, A. Kwiatkowska, D. Rojszczak. Poznań 2006.
 2. „Podteksty”, 2007, nr 3: Staropolskie rozmaitości, red. K. Nawrocka, D. Rojszczak, tryb dostępu: www.podteksty.pl.
 3. „Człowiek w świecie…”, red. M. Chołody i in., Poznań 2006.
 4. „Doktoranckie varia i wariacje”, red. E. Rajewska i in., Poznań 2005.
 5. „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, z. 3.
 6. Staropolskie Spotkanie Językoznawcze 1: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015.
 7. Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, T. Mika, D. Masłej, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017.
 8. Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Ziółkowska, Poznań 2018.
 9. Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy, red. D. Rojszczak-Robińska, A. Deskur, W. Stelmach, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne 2021.
 10. Język staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy, red. D. Rojszczak-Robińska, A. Deskur, W. Stelmach, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne 2023.