prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska

prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska

Publikacje

Książki

 • Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I: Konteksty – metody – tendencje, Poznań 2015 (współautorzy: Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda).
 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami, część V, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza. Nr 44. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Poznań 2012.
 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami, część IV [nad, pod, przed, za miedzy, z + instr., o, przy, na, w + loc.], Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza. Nr 41. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Poznań 2010.
 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami, część III [z + gen., od, u, po + dat./loc., dla, po(d)le, po(d)la, podług, wedle, wedla, według, bez + gen., bez + acc., przez + gen., prze + gen., kromie(a), krom, procz(a), miasto, w miasto (po-, we-, spo-, wpo-)śr(z)od, przeciw], Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza. Nr 24. Wydawnictwo WiS. Poznań 2004.
 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami, część II [po, przez, prze, mi(e)mo, nad, wz, pod, przed, za, o, miedzy + acc.] Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza. Nr 15. Wydawnictwo WiS. Poznań 2001, ss. 181
 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Część I [na + acc., w + acc., k(u) + dat., do + gen.]. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza. Nr 11. Wydawnictwo WiS. Poznań 2000, ss. 282 oraz dyskietka (Nagroda I stopnia Rektora UAM).
 • Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku z inkunabułów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, zebrał i wydał J. Wojtkowski, objaśnienia językowe i indeks glos Zdzisława Krążyńska, Poznań 1992.

Artykuły

 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Krótka synteza, „LingVaria” 2015, nr 2 (20), s. 193-204.
 • Zdania podrzędne czasowe w wielkopolskich rotach sądowych, „LingVaria”,R. 6, nr 1 (2011), s. 127-150.
 • Informacja o pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „LingVaria” R. 5, nr 2 (2010), s. 241-248.
 • Transkrypcja a granice interpretacji, w: Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków 2007, s. 160-170.  (współautor: T. Mika)
 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami w świetle tak zwanych przyimków złożonych, w: Staropolszczyzna piękna i interesująca, Kielce 2006, s. 89-97.
 • Składnia współczesnego języka polskiego z perspektywy ewolucyjnej, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, Zielona Góra 2006, s. 187-197.
 • Znaczenia gramatyczne staropolskich wyrażeń przyimkowych z imiennym członem osobowym, w: Rozprawy o historii języka polskiego, Zielona Góra, 2005, s. 347-422.
 • Wyrażenia przyimkowe w staropolskich konstrukcjach o kategorialnym znaczeniu miara, W: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Poznań 2005, s. 199-213.
 • Z historii myśli językoznawczej, w: Księga referatów wygłoszonych na konferencji „Dni Poznania w Lublinie”, w druku.
 • Literatura i język?, w: Literatura i język, red. K. Meller, K. Trybuś, Poznań 2004, s. 59-65.
 • Krążyńska Z., Mika T., Języki – Kazań świętokrzyskich. W: edukacyjny serwis internetowy Staropolska on Line [link].
 • Krążyńska Z., Twardzik W., Imiesłowy czynne w staropolskich rotach i zapiskach sadowych a mowa potoczna. W: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII. Red. M. Białoskórska, L. Mariak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 341 362.
 • Przyimki w staropolskich tekstach tłumaczonych. Prace Językoznawcze 26. Studia Historycznojęzykowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001, s. 119-128.
 • Kumulacja treści w staropolskich czasownikach, Studia historycznojęzykowe pod red. K. Rymuta i W.R. Rzepki, t. 3, Kraków 2000.
 • Święta Maria w Rozmyślaniu przemyskim. Studia Warmińskie 1998 nr 35 (wyd. 2001), s. 32-46 (współautor: Tomasz Mika).
 • „Bogurodzica”, Studia Warmińskie t. 37, Olsztyn 1997 (wspólnie z T. Miką).
 • Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 – 10 III 1997) [nekr. ], Slavia Occidentalis, T. 56, 1999, s. 7-14.
 • Konstrukcje z przyimkiem a etymologia przyimka, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. V, Poznań 1999.
 • Stylistyka w dydaktyce uniwersyteckiej, Synchronia – diachronia. Materiały z konferencji „Problematyka historycznojęzykowa we współczesnym językoznawstwie i jej miejsce w dydaktyce”, pod red. M. Wojtyły-Świerzowskiej, Kielce 1999 (wspólnie z T. Miką).
 • „Kcęć wam skorzyć krwawą głowę”, Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza 10, Poznań 1999 (wspólnie z T. Miką).
 • Wstęp do analizy stylistycznej pieśni „Posłuchajcie, bracia miła”, [w:] Księga ku czci M. Gruchmanowej, Poznań 1998 (wspólnie z T. Miką).
 • Słowo w wiekach średnich, [w:] Funkcja słowa w ewangelizacji. Materiały z konferencji 6 – 8 maja 1998 r., Łódź 1998 (wspólnie z T. Miką).
 • Ze składni Rozmyślania przemyskiego. Przysłówki potem i natychmiast w zdaniach pozostających w stosunku czasu, [w:] W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, Poznań 1996, s.180-190.
 • Ze składni Rozmyślania przemyskiego [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszcyzny, t. 2., Szczecin 1995, s.285-292.
 • Warstwy stylistyczne Rozmyślania przemyskiego, [w:] Język polski – historia i współczesność, Poznań 1995, s.45-52.
 • Architektura „Bogurodzicy” (współautor: Tomasz Mika), Slavia Occidentalis, T. 52, 1995, s. 47-79.
 • Wyraz człowiek. Rozwój znaczeń etymologicznego, realnego, przenośnego i frazeologicznego, Studia Warmińskie, Olsztyn 1995 (wspólnie z W. Kuraszkiewiczem).
 • Spójniki „a” oraz „i” w „Rozmyślaniu przemyskim” (współautor: Wacław Twardzik), Slavia Occidentalis, T. 51, 1994, s. 49-63.
 • Ciągi paradygmatyczne staropolskich relacji z przyimkami, [w:] Studia historycznojęzykowe I, Kraków 1994, s.173-179.
 • Jeszcze o modalności, [w:] Materiały z konferencji PTPN dla uczczenia 11 listopada, Poznań 1993, s.29-35.
 • Synonimiczne funkcje przyimków do i k(u) w języku staropolskim, [w:] Munera Linguistica L. Kuraszkiewicz dedicata, Warszawa 1993, s.163-170.
 • Typy staropolskich relacji tworzonych przez przyimki, Sprawozdania PTPN za 1993 r., Poznań.
 • Staropolskie przyimki przy czasownikach ruchu, Sprawozdania PTPN za 1992 r., Poznań.
 • Podobieństwa między staropolskimi przyimkami, Studia Polonistyczne, Poznań 1992, s.106-114.
 • Z semantyki i składni staropolskich relacji z przyimkami, [w:] Materiały z konferencji PTPN dla uczczenia 11 listopada, Poznań 1992.
 • Staropolskie relacje z przyimkami, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 23, Łódź 1990, s.65-72.
 • Okolicznik warunku w języku staropolskim, Prace Filologiczne, Warszawa 1989, s.195-202.
 • Psalm „Kto się w opiekę” Jana Kochanowskiego, Księga pamiątkowa ku czci Michała Witkowskiego, Poznań 1988.
 • Przyimek dla w języku staropolskim, Poradnik Językowy 1988, s.120-128.
 • Wykładniki relacji przyzwolenia w języku staropolskim, Sprawozdania PTPN za 1986 r., Poznań 1988, s.75-79.
 • Staropolska relacja miary z przyimkiem do, Sprawozdania PTPN za 1987 r., Poznań.
 • Staropolski przyimek do, Sprawozdania PTPN za 1987 r., Poznań.
 • Jak nieosobowy podmiot zmienia strukturę zdania (na przykładzie zdań z wielkopolskich rot sądowych), Studia Polonistyczne, Poznań 1987, s.5-18.
 • Jak pisarze rot wielkopolskich rozbudowują wypowiedzenia, Studia Polonistyczne, Poznań 1987, s.101-110.
 • Relacja przyzwolenia w języku staropolskim, Poradnik Językowy 1987, z. 3.
 • O liczbie miejsc składniowych dopełnień i o jakości wypełniających je składników, [w:] Studia historycznojęzykowe. Wybór problemów i przegląd metod badawczych z zakresu historii języka polskiego, Kraków 1983, s.77-90.
 • Ze składni wielkopolskich rot sądowych (zdania skorelowane jako część wypowiedzenie), Slavia Occidentalis, Poznań 1981, s.53-60.
 • Opozycje aspektowe w Psałterzu puławskim i Biblii Wujka w porównaniu z Psałterzem floriańskim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 2, Łódź 1981, s.79-89.
 • Analiza zdania złożonego w świetle współczesnych badań składniowych [w:] Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich, Poznań 1981, s.29-34.
 • Ze składni poznańskich rot sądowych. II. Zdania formalnie podrzędne ujęte w ramy skorelowanych zaimków lub przysłówków odzaimkowych, Slavia Occidentalis, Poznań 1980, s.35-42.
 • Wyrażanie czynności potencjalnej zależnej od innej czynności (na podstawie wielkopolskich rot sądowych), Studia Polonistyczne, Poznań 1980, s.59-65.
 • Linde w świetle Słownika polszczyzny XVI wieku, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, Warszawa 1980, s.21-31 (współautorstwo z W. Rzepką).
 • Ze składni poznańskich rot sądowych. I. Zdania CO-/TO- i CO-/TEN-, Slavia Occidentalis, Poznań 1979, s.83-89.
 • Opozycje aspektowe w Psałterzu floriańskim, Slavia Occidentalis, Poznań 1978, s.27-32.
 • Niektóre współczesne teorie syntaktyczne a nauczanie składni w szkole, Sprawozdania PTPN za 1976 r., Poznań 1978, s.19-22.
 • Łacińskie passivum w Psałterzu floriańskim, Z polskich studiów slawistycznych ser. 5., Warszawa 1978, s.121-127.
 • Jednoczłonowe zdania werbalne w polskich tekstach drukowanych XVII wieku, [w:] Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich III, Wrocław 1978, s.45- 82.
 • Z problematyki zdań jednoczłonowych w polszczyźnie XVII wieku (zdania nominalne), [w:] Problemy polskiej składni historycznej, Kraków 1978, s.47-63.
 • Jednoczłonowe zdania bezokolicznikowe w polszczyźnie XVII wieku, Slavia Occidentalis, Poznań 1977, s.65-71.
 • Opis statystyczny kategorii gramatycznej osoby w polskich tekstach drukowanych XVII wieku, Studia Polonistyczne, Poznań 1976, s.57-68.
 • Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie, Sprawozdania PTPN za 2. półrocze 1972, nr 2.
 • O przymiotnikach z sufiksami -ity, -isty, -aty, -asty w polszczyźnie XVI i początku XVII wieku, Slavia Occidentalis, Poznań 1971, s.99-129 (współautorstwo z W. Rzepką).
 • Funkcje wyrażeń przyimkowych w wypowiedzi gwarowej, Językoznawca nr 11-12, Lublin 1964 (współautorstwo z K. Czech).

Prace redakcyjne

 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. X. Red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002, ss. 140.
 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. IX. Red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002, ss. 184.
 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VIII. Red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002, ss. 120.

Podręczniki, skrypty

 1. Teksty macedońskie, [w:] Teksty słowiańskie do ćwiczeń z gramatyki porównawczej, pod red. Z. Sobierajskiego. T. Skuliny, T. Zdancewicza, Poznań 1979.
 2. Wypisy z historii języka, Poznań 1993.

Inne publikacje

 1. rec. Mały atlas gwar polskich, t. 1-6, Slavia Occidentalis, Poznań 1967.
 2. rec. Słownik gwar polskich. Zeszyt próbny, Slavia Occidentalis, Poznań 1967.
 3. rec. Kwiryna Handke, Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich (z uwzględnieniem innych języków zachodniosłowiańskich), Rocznik Slawistyczny 1978 (współautorstwo z W. Rzepką).
 4. rec. Kazimierz Żelazko, Czasowniki przechodnie o składni wielorakiej w języku polskim, Slavia Occidentalis, Poznań 1978.
 5. rec. Bogusław Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII – XIII w.), Małgorzata Sulisz, Staropolska fonetyka w świetle materiału onomastycznego do XIV w., Slavia Occidentalis 1979.
 6. rec. Jadwiga Twardzikowa, Zdania rozwijające w polskim systemie opozycji hipotaktycznych, Rocznik Slawistyczny 1980.
 7. Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Kształtowanie się normy języka polskiego w XXXV-leciu PRL”, Poradnik Językowy 1982.
 8. Odświeżająca myśli i serca polszczyzna, Nurt 1987.
 9. rec. Teodozja Rittel, Kategoria osoby w polskim zdaniu, Slavia Occidentalis, Poznań 1987.
 10. rec. Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich, Slavia Occidentalis, Poznań 1987.
 11. rec. Alina Kowalska, Język polski na Górnym Śląsku w okresie panowania Habsburgów, Slavia Occidentalis, Poznań 1988.
 12. Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 – 10 III 1997), Slavia Occidentalis 1999.
 13. Indeks do Wielkopolskich rot sądowych XIV – XV wieku, t. 1 – 5; wersja komputerowa (wspólnie z M. Trawińską).