dr Olga Ziółkowska

mgr Olga Ziółkowska

Informacja biograficzna

 • 2010 – ukończenie studiów I stopnia, tytuł zawodowy licencjata, na podstawie pracy licencjackiej pt. „Twardy – twierdzić. Próba analizy formalnej i semantycznej gniazda wyrazowego”
 • 2012 – ukończenie studiów II stopnia, tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. „Interpunkcja transkrypcji. Znad Rozmyślania przemyskiego”
 • 2016 – uzyskanie stopnia naukowego doktora na podstawie pracy pt. „Wokół składni Rozmyślań dominikańskich”; promotor: dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM.

Projekty badawcze

 • 2018-2023:  Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych, grant Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/26/E/HS2/00083) – wykonawca.

Publikacje

Monografie:

 1. Specyfika języka „Rozmyślań dominikańskich” w świetle składni i leksyki, Poznań 2016.
 2. Interpunkcja transkrypcji. Znad „Rozmyślania przemyskiego”, Lublin 2014.

Artykuły:

 1. O problemach z terminem zdanie w opisie składni tekstów dawnych, [w:] Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. D. Rojszczak-Robińska, O. Ziółkowska, Poznań (przyjęte do druku)
 2. Jak wprowadzać interpunkcję do tekstu staropolskiego?, [w:] Staropolskie spotkania językoznawcze 2: jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 105–125 (współautor: Tomasz Mika).
 3. „Rozmyślanie przemyskie” jako kontekst dla innych staropolskich apokryfów. Przed nową edycją „Rozmyślań dominikańskich”, [w:] Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl 2016, s. 157–169.
 4. W poszukiwaniu genezy tytułów w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski” 2016, z. 1, s. 7–23 (współautorzy: Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska).
 5. O dwóch interpretacjach składni „Rozmyślań dominikańskich”, [w:] Juwenalia historycznojęzykowe, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska, Poznań 2015, s. 133–148.
 6. Marginalia w Rozmyślaniach dominikańskich. Prolegomena, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, nr 5, s. 433–441.
 7. Wobec braku źródeł. O śladach ACI w „Rozmyślaniach dominikańskich”, „LingVaria” X (2015), z. 2, s. 275–287.
 8. Średniowieczny rękopis a jego transkrypcja, czyli z czym ma do czynienia badacz średniowiecznej polszczyzny, [w:] Autor i jego dzieło w wiekach średnich, red. A. Laskowska, M. Sas, Warszawa 2014, s. 143–151.
 9. Granice zdania w „Rozmyślaniach dominikańskich”. Rekonesans badawczy, [w:] Młodzi o języku, red. M. Kresa, Warszawa 2014, s. 285–294.
 10. Edycja fryburska „Rozmyślania przemyskiego” a obraz składni polszczyzny XV wieku, [w:] Badania diachroniczne w Polsce, „Studia Indogermanica Lodziensia”, z. 4, red. D. Lipiński, K.T. Witczak, Łódź 2014, s. 213–225.
 11. Ślady wielowarstwowości w „Rozmyślaniach dominikańskich”. Studium przypadku, [w:] Staropolskie Spotkania Językoznawcze t. 1: Jak badać teksty staropolskie, red. Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Stramczewska, Poznań 2014, s. 191–201.
 12. Różnice interpretacji składni zabytku a interpunkcja transkrypcji. Na przykładzie „Rozmyślania przemyskiego”, „Roczniki Humanistyczne” LXII, 2014, z. 6, Językoznawstwo, s. 161–171.
 13. Obecność miniatur a język „Rozmyślań dominikańskich”, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013/4, s. 59–70.
 14. Transkrypcja „Rozmyślania przemyskiego” a sposób myślenia o składni tekstu, „Slavia Occidentalis” 2013, t. 70, s. 115–133.
 15. Pozasłowotwórcze aspekty analizy gniazdowej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, nr 3, s. 22–29.
 16. Analiza semantyczna czasownika „płakać”, „Kwartalnik Językoznawczy” 2012/4, s. 59–68.

Prace popularnonaukowe

 1. Wydanie transliteracji, transkrypcji, tłumaczenia filologicznego oraz opracowania językowego zapomnianego zabytku z Biblioteki Kórnickiej (rkps BK 101) razem z innymi członkami Koła Miłośników Historii Języka Polskiego: „Z czego się baranek boży składa…”, wznowienie edycji zabytku z Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2015, z. 32, s. 159–170.
 2. Współautorstwo przekładu cerkiewnego nabożeństwa żałobnego, Panichidy, na stylizowaną XV-wieczną polszczyznę. Tekst został zaśpiewany 18 maja 2013 roku w ramach koncertu Europejskiej Nocy Muzeów i wydany na płycie CD Panichida i inne pieśni grunwaldzkie chór OKTOICH (pozostali autorzy przekładu: Katarzyna Dobicka, Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Karolina Borowiec, Barbara Jędraś, Dorota Masłej, Urszula Modrzyk, Alicja Tempłowicz).

Prace redakcyjne:

 1. Juwenalia historycznojęzykowe 2, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska, Poznań 2018 (w druku).
 2. Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. D. Rojszczak-Robińska, O. Ziółkowska, Poznań 2018.
 3. Juwenalia historycznojęzykowe, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska, Poznań 2015.
 4. Staropolskie Spotkania Językoznawcze 1: Jak badać teksty dawne, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015.
 5. „Kwartalnik Językoznawczy”, z. 4, 2013, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Stramczewska.
 6. „Kwartalnik Językoznawczy”, z. 3, 2011, red. M. Kierkowicz, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska.