mgr Wojciech Stelmach

mgr Wojciech Stelmach

Informacja biograficzna:

2016 – ukończenie studiów licencjackich, tytuł zawodowy licencjata na podstawie pracy pt. Kwestia języka w postanowieniach synodu łęczyckiego z 1285 roku na tle politycznym, kościelnym i biograficznym

2018 – ukończenie studiów magisterskich, tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy pt. „Historyja barzo cudna” wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło

e-mail: ws45802@amu.edu.pl

Projekty badawcze:

Listopad 2018 – obecnie: doktorant-stypendysta w grancie  NCN projekt nr 2017/26/E/HS2/00083: Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych

Zainteresowania naukowe:

 • historia zewnętrzna języków słowiańskich,
 • wpływ Kościołów na kształtowanie się języków wernakularnych,
 • apokryfika słowiańska,
 • relacje między tekstami apokryficznymi a Pismem Świętym

Prowadzone zajęcia:

Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny (studia I stopnia)

Świat słowiańskich apokryfów (zajęcia fakultatywne)

Świat słowiańskich apokryfów Starego Testamentu (zajęcia fakultatywne)

Świat słowiańskich apokryfów Nowego Testamentu (zajęcia fakultatywne)

Publikacje:

 • Monografie:

Historyja barzo cudna wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło, Lublin 2020.

 • Artykuły:
 • Stelmach W., Szeregi składniowe w staropolskich apokryfach Starego i Nowego Testamentu (na przykładzie Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie i Rozmyślania przemyskiego), LingVaria 2021, nr 1 (31)[przyjęty do druku].
 • Stelmach W., Język tekstu z kodeksu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (sygnaturaCim.769), „Linguistica Copernicana” 17 (2020) [przyjęty do druku].
 • Stelmach W., „In principio creavit Deus…” – język XVI-wiecznych polskich tłumaczeń biblijnego opisu stworzenia świata, [w:] Juwenalia historycznojęzykowe 3, red. A. Deskur, W. Stelmach, Z. Bryłka, Poznań 2020, s. 145-166.
 • Stelmach W., O motywach biblijnych w staropolskich apokryfach: Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie, Żywocie Pana Jezu Krysta i Postępku prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu [przyjęty do druku].
 • Stelmach W., Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana – strategie tłumaczenia, „Slavia Occidentalis” 2019, nr 76/1, s. 119-135.
 • Stelmach W., Językowy obraz Ewy w Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana, [w:] Słowianie, my lubim…kobiety, red. P. Borowiak, M. Urban, K. Urbańska, Poznań 2019, s. 207-213.
 • Zarkova D., Stelmach W., Język apokryfów z kręgu kultur cerkiewnosłowiańskiej i łacińskiej na przykładzie Słowa o Adamie i Ewieoraz Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie. Rekonesans, „Kwartalnik Językoznawczy” 2016/3, s. 28-39 [wyd. 2019].
 • Stelmach W., Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” [przyjęty do druku].
 • Stelmach W., Reinterpretacja filologiczna 26. kanonu synodu wrocławskiego z 1248 roku a jego funkcjonowanie w dydaktyce akademickiej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2014/4, s. 20- 6 [wyd. 2016].

Prace redakcyjne:

Czasopisma:

„Kwartalnik Językoznawczy” 2016/3 (27) [z Aleksandrą Deskur]

„Kwartalnik Językoznawczy” 2016/4-2017/1 (28-29) [z Aleksandrą Deskur i Katarzyną Zagłobą]

Tomy zbiorowe:

Juwenalia historycznojęzykowe 3, Poznań 2020 [z Aleksandrą Deskur i Zofią Bryłką]