dr Karolina Borowiec-Pieniak

Informacja biograficzna

2013 – ukończenie studiów II stopnia, tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy magisterskiej pt.: Zmiany leksykalne w brudnopisach i czystopisach XV-wiecznych rot kościańskich;

2017 – ukończenie studiów III stopnia; stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy pt.: Na styku polszczyzny i czeszczyzny. O języku tekstów interferowanych w średniowieczu (praca obroniona z wyróżnieniem);

od 2018 – członek zespołu grantu Narodowego Centrum Nauki; projekt nr 2017/26/E/HS2/000083: Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych.

Stypendystka Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017

Zajęcia prowadzone do roku 2017

Warsztat polonisty: pisanie (dzienne studia licencjackie).

Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego (dzienne studia licencjackie).

Zaproszenie do lektury tekstów staropolskich (fakultet).

Publikacje

 • Kanon wiedzy na temat tzw. etnogenezy Słowian. Czas przełomu, „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, nr 1 (9), s. 1-36. [dostęp elektroniczny]
 • Jak Budziwoj został Blizborem, a Jan Szczepanem. Między brudnopisami a czystopisami rot kościańskich w: Młodzi o języku, red. M. Kresa, Warszawa 2014, s. 11-22.
 • Fenomen XV-wiecznych rot kościańskich. Wymiany leksykalne, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2014, s. 566-573. [dostęp elektroniczny]
 • Wokół Rot kościańskich. O specyficznej sytuacji edytorskiej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013, nr 4 (16), s. 2–11. [dostęp elektroniczny]
 • O pewnym hapax legomenon z XV-wiecznych rot kościańskich w: Język w poznaniu 5, red. K. Juszczyk, V. Kamasa, B. Mikołajczyk, J. Taborek, W. Zabrocki, Poznań 2015, s. 21-30.
 • [rec.] M. Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna, „Język Polski” 2014, nr 3, s. 282–286.
 • Zagadka języka staropolskiej legendy o świętej Dorocie, „Linguarum Silva” 2015, s. 93-110.
 • W poszukiwaniu czeskiego kontekstu Rozmyślania przemyskiego. Rozmyślanie przemyskie a Život Krista Pána. Rekonesans w: Rozmyślanie przemyskie świadectwo średniowiecznej kultury religijnej i językowej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl [w druku].
 • Dwujęzyczność pisarza i tekstu na średniowiecznym Śląsku. Rekonesans w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze, t. 1, Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 19-38. [dostęp elektroniczny]
 • Przekształcenia czasowników współrdzennych w XV-wiecznych rotach kościańskich w: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, t. 6, red. J. Przyklenk, W. Wilczek, Katowice 2016, s. 15-27.
 • Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2015, vol. 22 (42), nr 1, s. 35-53 (współaut.: M. Kuźmicki, D. Masłej). [dostęp elektroniczny]
 • Filologiczne wydanie Rozmyślania przemyskiego a czeski Život Krista Pána, „LingVaria” 2015, nr 2 (20), s. 179-192.
 • Na styku języków – o kłopotach z nazywaniem pewnej grupy zjawisk. Wokół tekstów powstałych w XV w. na Śląsku „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, s. 442-448 [dostęp elektroniczny].
 • Średniowieczne teksty interferowane w: Juwenalia historycznojęzykowe, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska, Poznań 2015, s. 9-24.
 • W stronę badań słowiańskich kontekstów staropolskich apokryfów (1). O czeskiej podstawie fragmentu Rozmyślania przemyskiego, „Slavia Occidentalis. Linguistica” 2015, nr 1, s. 7-25.
 • W stronę badań słowiańskich kontekstów staropolskich apokryfów (2). Sposoby wprowadzania przytoczeń w Životě Krista Pána oraz Żywocie Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca, „Slavia Occidentalis” 2016, nr 1, s. 7-28.
 • Średniowieczny Život Krista Pána wobec Meditationes vitae Christi, „Bohemistyka” 2016, s. 313-340.
 • Założenia a transkrypcja. Uwagi na marginesie książki Jacka Balucha Zamazany inkaustem rękopis (Kraków 2013), w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze, t. 2, Jak wydawać teksty dawne,  red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 219-238.

Prace redakcyjne

 • „Kwartalnik Językoznawczy” 2014, nr 4 (16); (z D. Masłej, O. Stramczewską).
 • Juwenalia historycznojęzykowe, t. 1, Poznań 2015 (z D. Masłej, O. Ziółkowską).
 • Staropolskie Spotkania Językoznawcze, t. 2, Jak wydawać teksty dawne (z D. Masłej, T. Miką, D. Rojszczak-Robińską)