2016: Jak wydawać teksty dawne

O temacie konferencji

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka

dr hab. Maciej Eder

prof. UJ dr hab. Janusz Gruchała

prof. UG dr hab. Radosław Grześkowiak          

prof. dr hab. Tomasz Jurek

prof. UW dr hab. Roman Krzywy

dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska

prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz

prof. UAM dr hab. Tomasz Mika

prof. UW dr hab. Paweł Stępień

dr Izabela Winiarska-Górska

prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2

Jak wydawać teksty dawne

 

Poznań, 16–17 marca 2016 r.

Collegium Maius, ul. Fredry 10

Salon Mickiewicza pod Kopułą (IV piętro)

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

ŚRODA, 16 marca

 

9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9:45–13:15 DYSKUSJA NAD REFERATAMI

(ok. 11:15 przerwa kawowa)

 

Radosław Grześkowiak (UG), Starodruk jako podstawa wydania krytycznego. Preliminaria

Marcin Kuźmicki (UAM), Problemy edytorstwa staropolskiego na przykładzie dawnych zapisek sądowych

Mariusz Leńczuk (IJP PAN), O wydawaniu glos polskich z łacińskich rękopisów średniowiecznych – zróżnicowanie materiału, dotychczasowa praktyka, możliwości i perspektywy

Dorota Rojszczak-Robińska (UAM), Kontekst a wydawanie tekstów staropolskich

Dorota Masłej (UAM), Od glosy do tekstu. Kazania augustiańskie jako problem edytorski i naukowy

 

Marek Kowalski (IH PAN), Transliteracja nazw osobowych i miejscowych w edycji późnośredniowiecznych źródeł proweniencji papieskiej

Joanna Kulwicka-Kamińska (UMK), Edycja tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – z problematyki transkrypcji i transliteracji

Olga Makarova (ŻUP), Różnice w opracowaniu i publikacji tekstów pisanych cyrylicą i łacinką pochodzących z XVI i XVII wieku (na materiale ksiąg sądowych z Ukrainy Prawobrzeżnej)

Karolina Borowiec (UAM), Wydania Cantilenae inhonestae jako przykład trudności z wydawaniem XV-wiecznych tekstów interferowanych

 

13.45 OBIAD

15.00–18:30 DYSKUSJA NAD REFERATAMI

(ok. 16:30 przerwa kawowa)

 

Janusz Gruchała (UJ), Okres retoryczny w prozie jako zadanie edytora tekstów XVI-XVII w.

Magdalena Komorowska (UJ), Diabeł tkwi w szczegółach, czyli kilka uwag na temat transkrypcji partykuł i ruchomych końcówek w tekście staropolskim

Marek Słoń (IH PAN), Michał Słomski (IH PAN), Cyfrowe możliwości publikowania dawnych źródeł

Olga Ziółkowska (UAM), Badania składniowe a edycja naukowa tekstu staropolskiego. Nowa transkrypcja Rozmyślań dominikańskich

 

Maciej Eder (IJP PAN), Czy indeksy są problemem wyłącznie praktycznym?

Piotr Sobotka (UMK), Komentarz językowy a interpretacja i rozumienie tekstu dawnego

Joanna Duska (IJP PAN), Słownik jako edycja

 

Metody udostępniania i indeksowania rękopisu na przykładzie ksiąg konsystorza kaliskiego XV-XVI w. – prezentacja Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN oraz Zakładu Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu IH PAN

Prelegenci: Arkadiusz Borek (IH PAN), Adam Kozak (IH PAN)

 

19.30 UROCZYSTA KOLACJA

 

CZWARTEK, 17 marca

 

9:30–13:00 DYSKUSJA NAD REFERATAMI

(ok. 11:30 przerwa kawowa)

 

Roman Krzywy (UW), Projekt edycji hermeneutycznej

Mariusz Leńczuk (IJP PAN), Tomasz Mika (UAM), Delimitacja rękopisów średniowiecznych. Transliteracja a technologia

Marek Osiewicz (UAM), Wariantywność językowa motywowana czynnikami technicznymi w polskich drukach XVI-wiecznych – kontekst edytorski

Alicja Bielak (UW), Problemy związane z wydawaniem osiemnastowiecznych przekładów: Józef Epifani Minasowicz i jego Pochwała Niczego

 

Roman Mazurkiewicz (UP), Znad wydania Żywota Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca

Jacek Wójcicki (IBL PAN), Dokończenie wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego. Problemy warsztatowe

Izabela Winiarska-Górska (UW), Dyskusyjne problemy internetowej edycji szesnastowiecznych przekładów Ewangelii  (jako bazy danych do studiów historycznojęzykowych)

 

14:00 OBIAD

15:30–17:30 ZASADY WYDAWANIA TEKSTÓW DAWNYCH – DEBATA

17:30 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

Formułą przyjętą podczas Staropolskich Spotkań Językoznawczych jest dyskusja nad przesłanymi uprzednio referatami. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy z sekretarzami Konferencji: dr Dorotą Rojszczak-Robińską (d_rojszczak@poczta.onet.pl), mgr Karoliną Borowiec (karolina.borowiec90@gmail.com) lub mgr Dorotą Masłej (dorotkamaslej@gmail.com), w celu uzyskania dostępu do tekstów.

 

Konferencja wpisuje się w działania Humanistycznego Konsorcjum Naukowego „Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja”, prowadzonego przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydział Polonistyki UJ, i odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Instytutu Filologii Polskiej UAM.

 

Program w formacie pdf można pobrać tutaj.