Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym (2018)

  Aktualny program konferencji Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3:

Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym

Miejsce obrad: Salon Mickiewicza, Collegium Maius, Poznań

Na początku każdej części uczestnicy w pięciominutowych wystąpieniach przypomną najważniejsze założenia, pytania, problemy. Reszta czasu w każdym bloku poświęcona będzie wyłącznie na dyskusję. W celu uzyskania dostępu do tekstów prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji: Dorota Rojszczak-Robińska, dorroj@amu.edu.pl

   

19.04 (czwartek)

8.30 rejestracja uczestników

9.00-9.15 otwarcie konferencji

9.15-11.15 panel I

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa (UW), Terminomania i terminofobia we współczesnej lingwistyce

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (UŚ), Terminy wobec przemian kategorii gramatycznych

dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda (UAM), W poszukiwaniu uniwersalnych terminów w synchronicznych i diachronicznych badaniach składniowych

11.15-11.30 przerwa kawowa

11.30-13.30 panel II

dr hab. prof. IJP PAN Michał Rzepiela (IJP PAN), Miejsce „typu słowotwórczego” w układzie pojęciowym słowotwórstwa i jego ekwiwalenty w innych językach, zwłaszcza na przykładzie badań latynistycznych

dr Anna Czelakowska (IJP PAN), Kształtowanie się zakresu pojęć oraz terminologii fleksyjnej w polskim piśmiennictwie gramatycznym lat 1817−1939

dr Marcin Kuźmicki (UAM), Łacińska terminologia gramatyczna jako źródło i punkt odniesienia badań językowych

dr Patrycja Potoniec (IBL PAN), Słownik polszczyzny XVI wieku. Terminologia gramatyczna w długofalowym projekcie leksykograficznym

mgr Kacper Kardas (UMK), Termin adverbium w łacińskojęzycznych gramatykach języka polskiego

 

13.30-15.00 przerwa obiadowa

15.00-17.30 panel III

prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK), Aparat terminologiczny składni linearnej języka polskiego

dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch (UŚ), Od czego zależy terminologia? Na przykładzie językoznawczych dziejów nie

dr hab. Piotr Sobotka (UMK), Obiekty leksykalne naukowego opisu w badaniach historycznojęzykowych i metody ich wyodrębniania. Wokół terminu historyczna jednostka języka

dr hab. prof. UAM Tomasz Mika (UAM), Historycznojęzykowa gra w klasy. O nazywaniu wyrażeń funkcyjnych w historii języka polskiego („spójniki”, „partykuły”, „wskaźniki zespolenia”)

dr Dagmara Maryn-Stachurska (UG), Pojęcie operatorów metapredykatywnych. Próba syntezy

dr Magdalena Żabowska (UMK), O potrzebie historycznej składni pragmatycznej języka polskiego

Marcin Podlaski (UMK), Przypadek jako problem teoretyczny

19.30 uroczysta kolacja

 

20.04 (piątek)

9.00-11.00 panel IV

prof. dr hab. Stanisław Koziara (UP), W kręgu pojęć, terminów i dystynkcji stylistycznojęzykowych. Między diachronią, synchronią a panchronią

dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska (UŚ), W pułapce czasu. Jak zdefiniować stabilność

dr hab. Izabela Winiarska-Górska (UW), Textus vel contextus – non proprie…, czyli o staropolskim rozumieniu ‘tekstu’ i ‘kontekstu’ na przykładach dawnych Ewangelii

dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska (UAM), O trudnościach z nazywaniem przytoczenia mowy cudzej w tekście dawnym

dr Mariusz Leńczuk (IJP PAN), Średniowieczne marginalia, komentarze, notatki, zapiski, glosy, drobne zabytki języka polskiego – problem z właściwym rozumieniem terminów

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-13.15 panel V

dr hab. Romana Łapa (UAM), Terminologia  w  badaniach  nad  modalnością

dr Marta Wrześniewska-Pietrzak (UAM), Nie(pełno)sprawność terminologii językoznawczej w opisie polskiego języka migowego na przykładzie tzw. czasowników kierunkowych

dr Paulina Rosalska (Applica sp. z o.o.), dr Sebastian Żurowski (UMK), Nietradycyjne terminy gramatyczne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów

mgr Dorota Masłej (UAM), O potrzebie zastosowania terminu wernakularyzacja w polskich badaniach historycznojęzykowych

Aleksandra Deskur (UAM), O potrzebie wykorzystywania terminologii z zakresu teorii upiśmiennienia w językoznawstwie

13.15 zamknięcie konferencji

13.30 obiad

 

Komitet Naukowy konferencji:

 

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa

prof. dr hab. Maciej Grochowski

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa

prof. dr hab. Stanisław Koziara

prof. UAM dr hab. Tomasz Mika

 


 

Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, zatytułowanej

 

Terminy w językoznawstwie

synchronicznym i diachronicznym

 

Temat konferencji wynika wprost z toczonej w ostatnich latach dyskusji o możliwości wzajemnego inspirowania się oraz współpracy lingwistów nurtu diachronicznego i synchronicznego. Będzie to możliwe tylko w sytuacji wzajemnego rozumienia stosowanych metodologii i używanych terminów. Optymalna byłaby sytuacja, w której badacze językowej przeszłości i współczesności mówiliby jednym językiem. Mamy jednak świadomość, że to stan idealny, niemożliwy do osiągnięcia. Nawet w obrębie badań odpowiednio synchronicznych i diachronicznych nie ma konsensusu metodologicznego czy terminologicznego. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje zagadnień do dyskusji. Inspiracją mogą być następujące tematy ogólne i kilka przykładowych zagadnień szczegółowych:

1. Terminologia gramatyczna w lingwistyce synchronicznej i diachronicznej;

2. Diachronia, synchronia, panchronia. Terminy wspólne, pozornie wspólne (inaczej rozumiane), odrębne;

2. Ewolucja zakresów pojęciowych terminów i stosunek do tradycji lingwistycznej. Dialog nowoczesności i tradycji;

3. Praktyka definiowania terminów (prace metodologiczne, słowniki terminologii, terminologia lingwistyczna w słownikach ogólnych itd.);

4. Tworzenie nowych terminów i ich funkcjonalność (np. derywacja funkcjonalna, jednostka historyczna, wielowarstwowość genetyczna).

 

Te i inne – zaproponowane przez Państwa – zagadnienia pozwolą podjąć wiele kwestii szczegółowych, dotyczących badania różnych poziomów i form istnienia języka, jak wyodrębnianie, opis, interpretacja struktur i relacji składniowych, stosowanie wybranych podziałów na części mowy, dobór podstawy materiałowej badań (słownik – tekst – korpus), synchroniczna a diachroniczna analiza słowotwórcza, narzędzia badania tekstu.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

            Formułą, którą przyjęliśmy w ramach Staropolskich Spotkań Językoznawczych, jest „tylko dyskusja”, ponieważ to w wymianie poglądów i spostrzeżeń dotyczących kolejnych problemów upatrujemy najwyższej wartości konferencji. Takie rozwiązanie, po pierwsze, nie narzuca autorom żadnych ograniczeń związanych z objętością prezentowanego tekstu, po drugie – pozwala na przygotowanie się do dyskusji. Podczas obrad przewidujemy jedynie 5 minut wprowadzenia dla każdego z Referentów (na przykład na przypomnienie najważniejszych tez swoich referatów czy wskazanie kwestii wymagających debaty). Pozostały czas poświęcony będzie w całości na dyskusję. W tym kontekście nie trzeba dodawać, jak ważne jest, by dyskutanci zechcieli się wcześniej zapoznać się z tekstami pozostałych uczestników.

            Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (temat referatu wraz z krótkim streszczeniem) pocztą elektroniczną do końca grudnia 2017 r. na adres d_rojszczak@poczta.onet.pl. Informację o zakwalifikowaniu zgłoszenia prześlemy do połowy grudnia. Termin nadsyłania tekstów do dyskusji (przyjmujemy także wersje robocze – nawet zbiory tez do dyskusji) to 28 lutego 2018 r. Teksty uczestnikom konferencji rozsyłane będą w marcu przyszłego roku.

            Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (dla doktorantów i uczestników bez referatu 150 zł) i przeznaczona jest na pokrycie części kosztów spotkania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr hab. Dorotą Rojszczak-Robińską  (mail: d_rojszczak@poczta.onet.pl, tel. 603 175 251).

 

 

Z wyrazami szacunku

          prof. UAM dr hab. Tomasz Mika

          kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego UAM

 

sekretarze konferencji:

          dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

          dr Marcin Kuźmicki