dr Dorota Masłej

E-mail: dorota.maslej@amu.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2037-1904

Informacja biograficzna:

2012 – ukończenie studiów licencjackich, tytuł zawodowy licencjata uzyskany na podstawie pracy: „Transferre – intelligere – uti. Modlitwa Pańska w literaturze staropolskiej (do XVI wieku)”

2014 – ukończenie studiów magisterskich, tytuł zawodowy magistra uzyskany na podstawie pracy: „Wokół Karty medyckiej. Analiza słownictwa staropolskich przekazów Psalmu 50”

2019 – ukończenie studiów III stopnia; stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem” (praca obroniona z wyróżnieniem)

Stypendystka Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018.

Laureatka programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2021.

Projekty badawcze:

2017-2019: Stypendium ETIUDA 5, grant nr 2017/24/T/HS2/00027. Zrealizowany projekt: Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem. W ramach projektu staż w Institut für Mittelalterforschung, Austriacka Akademia Nauk (wrzesień 2018 – luty 2019).

Kwiecień 2019-październik 2020: adiunkt stażysta w grancie NCN projekt nr 2017/26/E/HS2/000083: Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych.

Prowadzone zajęcia:

Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny (studia licencjackie)

Warsztat polonisty: Pisanie I, Pisanie II (studia licencjackie)

Znaczenie w języku i tekście (studia magisterskie)

Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich (fakultet)

Seminarium licencjackie: Człowiek – język – tekst. Polszczyzna i jej przeobrażenia w ujęciu historycznojęzykowym

Nagrody i stypendia:

Laureatka programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2021.

Nagroda Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha (2021) za książkę Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej.

Nagroda naukowa Rektora UAM I stopnia (2021).

I Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. S.K. Kuczyńskiego (2021) za książkę Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej.

II Nagroda im. A. Gieysztora w kategorii książki za lata 2020 i 2021 (2022) za książkę Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej.

 

Publikacje:

 • Monografie:
 1. Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej, Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2020 (książka nagrodzona Nagrodą Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha, I Nagrodą „Studiów Źródłoznawczych” im. S.K. Kuczyńskiego oraz II Nagrodą im. A. Gieysztora).
 2. Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Poznań, Rys 2016. Dostęp on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14932
 • Artykuły naukowe:
 1. O komunikacji niewerbalnej – metoda story-line w kształceniu językowym, „Język Polski w Szkole IV-VI”, R. XV, nr 4, 2013/2014, s. 29-34.
 2. Spowiedź poety na podstawie Liryków lozańskich Adama Mickiewicza, „Podteksty” nr 1/2014, [on-line:] http://podteksty.amu.edu.pl/content/spowiedz-poety-na-podstawie-lirykow-lozanskich-adama-mickiewicza.html
 3. Formy rozkaźników w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej, w: Młodzi o języku, red. M. Kresa, Warszawa 2014, s. 201-210.
 4. Problem szyku w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013/4 (16), s. 33-43.
 5. O formuliczności i innowacyjności w XV-wiecznych przekładach wybranych tekstów religijnych, w: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych, red. A. Bielak, Warszawa 2014, s. 105-110.
 6. Słownik a tekst. Problem znaczenia odpowiedników leksykalnych w staropolskich przekładach Psalmu 50., w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze. Jak badać teksty staropolskie?, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 103-117.
 7. Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej (współaut.: K. Borowiec, M. Kuźmicki), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2015, vol. 22 (42), nr 1, s. 35-53.
 8. O wyjątkowym średniowiecznym komentarzu do tłumaczenia modlitw, „LingVaria” 2015, nr 2 (20), s. 221-234.
 9. Średniowieczna pomoc dydaktyczna. Studium jednej karty z rękopisu Jakuba z Piotrkowa, „Terminus” 2015, t. 17, z. 2, s. 219-240.
 10. Dlaczego w poezji późnego średniowiecza funkcjonują tylko dwa wersety Modlitwy Pańskiej?, „Slavia Occidentalis. Linguistica” 2015, nr 1, s. 141-152.
 11. Wybaw mię od głownictwa, Boże, czyli o przeznaczeniu osobliwego staropolskiego tłumaczenia Psalmu 50., w: Juwenalia historycznojęzykowe, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska, Poznań 2015, s. 59-71.
 12. Ojcze nasz w Rozmyślaniu przemyskim, w: Rozmyślanie przemyskie – świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl 2016, s. 133-143.
 13. Funkcjonowanie fragmentów Modlitwy Pańskiej w tekstach poetyckich późnego średniowiecza, „Slavia Occidentalis. Folia Linguistica” 2017 (t. 74/1), s. 51-66.
 14. Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy świętej, „LingVaria” 2017, nr 2(24), s. 93-111.
 15. Zbiór glos czy tekst? Kazania augustiańskie jako problem edytorski i naukowy, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne?, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 185-202.
 16. O zapomnianym polskim tłumaczeniu tzw. Parafrazy Modlitwy Pańskiej Ludolfa z Saksonii, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 33 (2017), s. 57-66.
 17. O potrzebie zastosowania terminu wernakularyzacja w polskich badaniach historycznojęzykowych, „LingVaria” 2018, nr 1(25), s. 113-122.
 18. Glosa – problemy definicyjne i terminologiczne, w: Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2018, s. 53-63.
 19. A Mediaeval Teaching Aid. An Analysis of One Page from the Manuscripy by Jakub of Piotrków, “Terminus”, t. 21 (nr specjalny), 2019, s. 147-167.
 20. Glosy jako integralny składnik średniowiecznego tekstu. W poszukiwaniu adekwatnych procedur badawczych (współaut. T. Mika), „LingVaria” 2020, nr 1(29), s. 121-133. DOI: 10.12797/LV.15.2020.29.08.
 21. Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina, „Polonica” XL, 2020, s. 91-103.
 22. Konstrukcja objaśniająca rozumiej w staropolskich tekstach z kodeksu Wawrzyńca, „LingVaria” 2021, nr 1(31), s. 111-122.
 23. Revelationes Brygidy Szwedzkiej w staropolskich apokryfach, w: Źródła staropolskich apokryfów, red. A. Deskur, D. Rojszczak-Robińska, W. Stelmach, Poznań 2021, s. 181-200.
 24. Dwujęzyczność średniowiecznego tekstu. Rękopis Michała z Janowca na tle innych zachowanych zabytków polsko-łacińskich (przyjęty do druku).
 25. Polish Translation of the Pater noster and the Commentary by Jakub of Piotrków (złożony do druku).
 26. The Augustinians’ Sermons – between Latin and Polish language (złożony do druku).
 27. Grey area between Polish and Latin language. The problem of single-word code-switches in the Old Polish texts (złożony do druku).

Prace redakcyjne:

czasopisma:

„Kwartalnik Językoznawczy” 2013/4 (z K. Borowiec i O. Stramczewską)

„Kwartalnik Językoznawczy” 2014/3 (z K. Dulat i M. Miławską-Ratajczak)

„Kwartalnik Językoznawczy” 2014/4 (z M. Miławską-Ratajczak)

„Porównania” 19-30 (2016-2021) (redaktor językowy)

tomy zbiorowe:

Juwenalia historycznojęzykowe, Poznań 2015 (z K. Borowiec i O. Ziółkowską).

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne, Poznań 2017 (z K. Borowiec, T. Miką, D. Rojszczak-Robińską).