dr Ewa Nowak-Pasterska

dr Ewa Nowak-Pasterska

Ewa Nowak-Pasterska – w roku 2009 ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (praca magisterska Nazwiska mieszkańców Poznania na podstawie rejestrów czopowego XVII i XVIII wieku. Analiza socjoonomastyczna, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sarnowskiej-Giefing), w latach 2010-2016 odbyła stacjonarne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa polskiego. Jako doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego, a następnie Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej prowadziła zajęcia kursowe dla studentów filologii polskiej i filologii słowiańskiej z przedmiotów takich jak Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny, Gramatyka staro-cerkiewno-słowiańska na tle porównawczym. Współpracowała z Pracownią Onomastyczną działającą przy Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki. Jest współautorem Słownika nazwisk mieszkańców Poznania, opracowanego pod kierunkiem I. Sarnowskiej-Giefing w ramach projektu badawczego realizowanego na WFPiK UAM w latach 2007-2011 pt. Nazwiska mieszkańców Poznania na tle antroponomastykonu innych miast wielkopolskich i ewolucji polskiego systemu antroponimicznego. W roku 2015 ukończyła studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego i od tego czasu pracuje również jako lektorka języka polskiego, egzaminatorka na państwowych egzaminach poświadczających znajomość języka polskiego oraz wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz promocji kultury i języka polskiego (prowadzi m.in. zajęcia z gramatyki opisowej i funkcjonalnej języka polskiego oraz gramatyki kontrastywnej). W 2019 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną Antroponimia złotników poznańskich XVI-XVIII wieku. Studium socjoonomastyczne, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Sieradzkiego, wyróżnioną przez Radę Naukową Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM. Od grudnia 2020 r. jest zatrudniona w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UAM na stanowisku adiunkta-stażysty podoktorskiego w grancie Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych, kierowanym przez prof. UAM dr hab. Dorotę Rojszczak-Robińską.

e-mail: ewa.n@amu.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0336-8129

Zainteresowania naukowe:

 • onomastyka uzualna,
 • polska antroponimia historyczna,
 • metodologia badań antroponomastycznych,
 • glottodydaktyka

Publikacje:

Monografie

 • Antroponimia złotników poznańskich XVI-XVIII wieku. Studium onomastyczno-kulturowe, Poznań 2020, ss. 374.

Prace słownikowe

 • Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku, tom II: G–N, oprac. I. Sarnowska-Giefing wraz z zespołem M. Graf, A. Kołodziejczyk-Trawińska, A. Kulupa, E. Nowak-Pasterska, Poznań 2014.

Wybrane artykuły

 • Identyfikacja chłopców w księgach poznańskiego cechu złotników jako świadectwo rzemieślniczej tradycji onimicznej w XVI wieku. „Socjolingwistyka” 2017, nr 31, s. 177-189.
 • Nazwiska delegatów na Polski Sejmu Dzielnicowy w 1918 roku. Komentarz onomastyczny, w: W przededniu Powstania. Od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego, pod red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2020 (współautor M. Graf).
 • Typy motywacyjne nazwisk poznaniaków i ich funkcjonowanie w wybranych rejestrach podatkowych z XVII i XVIII wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2014, t. 21 (41), z. 1, Poznań, s. 185-195.
 • Odapelatywna antroponimia mieszczan poznańskich na przykładzie rejestrów czopowego z XVII i XVIII wieku, w: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, pod red. A. Kołodziej, M. Bańki-Kowalczyk, A. Nowakowskiej, Čeverný Kostelec 2013, s. 179–185.
 • Z problematyki kształtowania się polskich nazwisk. Model odmiejscowy na –ski w antroponimii poznańskiej XVII i XVIII wieku. „Kwartalnik Językoznawczy” 2013, nr 3, Poznań, s. 11-24.
 • Funkcjonowanie nazwisk pochodzenia niemieckiego w siedemnasto- i osiemnastowiecznych rejestrach poznańskich podatników czopowego. Świadectwa polonizacji. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2012, pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, Poznań, t. 19 (39), z. 1, s. 131-139.